FANtv-nl-logo-mobile

Afval recycling

In ons afval zitten veel waardevolle materialen die hergebruikt kunnen worden. Dit bespaart nieuwe grondstoffen en is dus goed voor het milieu.Wat komt er allemaal kijken bij recycling?
Hergebruik is alleen mogelijk als je afval gescheiden inlevert. Daarom zamelt de gemeente veel afval apart in: van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) en glas tot bouw- en sloopafval en wit- en bruingoed. Gescheiden ingezameld afval komt bij ons terug in de vorm van bijvoorbeeld nieuw papier, glas of compost.


De milieuvoordelen van hergebruik
Het grote milieuvoordeel van hergebruik is dat het grondstoffen en energie bespaart. Voor de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen is meestal veel meer energie nodig dan voor hergebruik van oude materialen. Het duidelijkste voorbeeld is wel de productie van aluminium: voor de productie van nieuw aluminium is twintig maal zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium. Terwijl de kwaliteit meestal gelijk is.


Het zorgt er ook voor dat er veel minder schadelijke stoffen in het milieu terecht komen, bijvoorbeeld zware metalen uit batterijen of CFK's uit koelkasten. En er wordt veel minder afval op de vuilnisbelt gestort of in verbrandingsovens verbrand. Storten neemt veel ruimte in en geeft vervuiling van bodem en grondwater. Verbranding van afval geeft luchtvervuiling en restafval in de vorm van slakken.Wat kun je zelf doen?
Je kunt je afval zoveel mogelijk gescheiden inleveren. Doe dit zorgvuldig, gescheiden ingezameld afval dat teveel vervuild is met andere materialen kan niet meer hergebruikt worden.


Restafval
In enkele gemeenten gaat het restafval naar een afvalstortplaats. In bijna alle gemeenten gaat restafval naar een afvalverbrandingsinstallatie. Daar worden metalen eruit gehaald. Zodoende wordt 77% van alle blikverpakking gerecycled. De energie die bij de verbranding vrijkomt wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit of voor collectieve verwarming.


Groente- fruit en tuinafval
Van Groente- fruit en tuinafval (GFT) wordt compost gemaakt. Composteren is een milieuvriendelijkere en goedkopere manier van verwerken dan verbranden. Daarnaast levert composteren ook nog een nuttig product op, namelijk compost. Compost is een goede bodemverbeteraar.


Oud papier
Van oud papier en karton wordt nieuw papier gemaakt. Ongeveer 90% van de grondstof voor de papierproductie in Nederland is afkomstig van oud papier en karton.


Klein Chemisch Afval
Het Klein Chemisch Afval (KCA) wordt op verschillende manieren verwerkt:  • Uit een deel van het KCA worden de grondstoffen teruggewonnen voor recycling. Van het zink uit batterijen worden bijvoorbeeld dakgoten gemaakt en van het staal van batterijen en verfblikken spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Ook het glas van TL-lampen en spaarlampen wordt opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe lampen. Het waardevolle zilver uit foto-ontwikkelaar en -fixeer is weer bruikbaar. Olie wordt gebruikt als brandstof.

  • KCA dat niet kan worden recycled gaat naar speciale verbrandingsovens. De zeer hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de afvalgassen die daarbij vrijkomen. Door een sterke verbetering van de verbrandingstechniek kan steeds meer afval op die manier onschadelijk worden gemaakt.

  • KCA dat niet kan worden recycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen.

Glas
Van oud glas wordt weer nieuw glas gemaakt. Omdat er geen kwaliteitsverlies is tijdens het recyclen, kan glas oneindig vaak opnieuw worden gebruikt. Als glas goed op kleur is gescheiden, kan van de glasscherven zuiver wit, groen of bruin nieuw glas worden gemaakt. Van een mengsel, ook wel bont glas genoemd, kan eigenlijk alleen bruin glas worden gemaakt.


Textiel
Textiel wordt in de meeste gemeentes ingezameld door organisaties die een goed doel nastreven, zoals het Leger des Heils, KICI of Emmaüs. Zij sorteren de kleding zelf of verkopen het aan een kledingsorteerbedrijf. De kleding wordt in een aantal kwaliteiten ingedeeld: eerste-kwaliteitkleding kan in Nederland worden verkocht of worden uitgedeeld aan dak- en thuislozen.


De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor goede doelen. Kleding die niet in Nederland kan worden verkocht, gaat naar de kledingindustrie (gesorteerd op vezel: katoen, dralon, nylon) of naar bestemmingen in het buitenland, zoals ziekenhuizen in Afrika of kindertehuizen in Oost-Europa.


Apparaten
Grote en kleine huishoudelijke apparaten worden gerecycled, zodat nog bruikbare materialen en grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Schadelijke stoffen worden zo verwerkt dat ze geen schade aan het milieu kunnen aanbrengen. Als bijdrage in de kosten voor deze verwerking van apparaten betaal je bij aankoop van een nieuw apparaat een verwijderingsbijdrage.

Vergelijkbare artikelen