FANtv-nl-logo-mobile

Een vergunning voor een dakkapel?

De ene keer moet je voor een dakkapel een vergunning aanvragen, de andere keer niet. Hoe zit dat precies? Hier de spelregels.


Een dakkapel geeft je zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van zo'n dakkapel kan echter niet zomaar. De overheid wil dat dat de dakkapel veilig is, dat deze in de omgeving moet passen en dat je buren er geen last van mogen hebben. Daarom is er vaak een bouwvergunning nodig.Belangrijk is waar je de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles dat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd.  Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet bouwvergunningsvrij worden gebouwd.


Geen vergunning nodig
Voor het bouwvergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden: • De dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst.
  Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch ook nog een
  dakkapel toe te voegen, dan kan dat dus niet bouwvergunningsvrij.

 • De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak
  gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het
  openbaar groen gekeerd zijn.

 • De afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan
  1 meter.

 • De dakkapel heeft een plat dak.

 • De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.

 • De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel,
  niet hoger dan 1,5 meter.

 • De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter,
  maar minder dan 1 meter boven de dakvoet.

 • De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter
  onder de daknok.

 • De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten
  van het dakvlak.

 • De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning
  of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen.
  De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of
  een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag
  worden bewoond, bouwvergunningsvrij worden geplaatst.

 • De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument
  of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of
  dorpsgezicht.


Alleen als voldaan wordt aan alle bovenstaande voorwaarden mag je de dakkapel zonder bouwvergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als je bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.
Aanvragen bouwvergunning
Als je kapel niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet zal je een bouwvergunning moeten aanvragen. Meestal is dat een lichte-bouwvergunning. Dit gaat op de volgende manier: 1. Je dient het bouwplan in bij de gemeente op een standaard formulier volgens standaard indieningsvereisten. Vraag je gemeente hiernaar of haal het formulier van internet (www.vrom.nl/woningwet). In de bijlage bij het aanvraagformulier staat welke stukken je mee moet leveren.
  Voor de reguliere-bouwvergunningsprocedure gelden uitgebreidere toetspunten en een langere beslistermijn van twaalf weken (deze termijn is daarbij eenmalig met zes weken te verlengen).
   

 2. Blijkt dat er nog stukken ontbreken na indiening van het plan, dan zal de gemeente dat schriftelijk aan je meedelen. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn je de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.
   

 3. De gemeente beoordeelt uw plan met name op zijn ruimtelijke kwaliteit volgens de voorschriften van het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening en de welstandsvoorschriften. Het plan wordt voorts op constructieve veiligheid getoetst volgens de technische minimumeisen uit het Bouwbesluit.
   

 4. De gemeente geeft je binnen zes weken uitsluitsel of je wel of niet een lichte-bouwvergunning krijgt. De tijd die je nodig hebt om de aanvraag compleet te maken (zie punt 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Heb je bijvoorbeeld 3 weken nodig om extra stukken aan te leveren dan wordt de termijn voor een lichte-bouwvergunning (6 plus 3) 9 weken.


Deze informatie komt uit de brochure Dakkapellen van het Ministerie van VROM.

Vergelijkbare artikelen